Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:

  1.  administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Adamiakjazz sp. z o.o. z siedzibą w Julianowie (adres korespondencyjny: pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa), zwana dalej „administratorem”;
  2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.adamiakjazz.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w Pani/Pana prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora, polegającym na udzieleniu wnioskowanej odpowiedzi lub informacji, jak również w celu operacyjnym administratora;
  3. okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane do chwili udzielenia odpowiedzi; względnie w zależności od treści zapytania przez czas obsługi reklamacji, przez czas w którym przepisy nakazują administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których może być konieczne dysponowanie danymi;
  4. dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym osobom działającym w imieniu administratora. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, za wyjątkiem ich ujawniania podmiotom je przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;
  5. przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz sprostowanie danych osobowych, jak również prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, a także prawo do przenoszenia danych;
  6. przysługuje Pani/Panu skarga do odpowiedniego organu nadzorczego;
  7. administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić administratorowi udzielenie informacji lub odpowiedzi.
SŁUCHAJ JAZZU